پایه دهم :

شامل جدول امتحانات ماهانه

برنامه چرخشی کلاسها

معاون : سرکار خانم طاهره زمردی

پشتیبابان آموزشی :سرکار خانم ساناز اکبراف

تلفن تماس 05136073714

پایه یازدهم:

شامل جدول امتحانات ماهانه

برنامه چرخشی کلاسها

معاون : سرکار خانم سوسن برابریان

پشتیبابان آموزشی :سرکار خانم ریحانه قناد

تلفن تماس 05136073715

پایه پیش دانشگاهی

معاون : سرکار خانم سوسن برابریان

پشتیبابان آموزشی :سرکار خانم فاطمه حکمتی

تلفن تماس :05136073716