یکی از فنون شناخت دانش آموزان و سنجش موقعیت ، خلاقیت ، استعداد ها ، رشد و شکوفایی دانش آموزان در مدرسه استفاده از ابزار گروه سنجی است . معلم راهنما از طریق کارگروهی می تواند دانش آموزان خلاق و مستعد و متعامل ، اجتماعی و گوشه گیر را شناسایی و علاوه بر شناخت خصوصیات شخصیتی و خلقی ، رفتاری باعث رشد و شکوفایی استعداد و خلاقیت ها و تثبیت و تعمیق یادگیری آنها  شود . یادگیری از طریق همیاری تلاشی است جهت پرورش فراگیران موفق و ایجاد تعامل چند جانبه ( معلم و فراگیران ، فراگیران با یکدیگر که متضمن ایجاد انگیزه و فعالیت در کلاس می شود .

یادگیری مشارکتی قسمتی از یک سبک آموزشی کلی تر به نام یادگیری گروهی است . نقش اصلی فراگیر به عنوان عضوی از گروه است که بایستی در انجام وظایف با دیگر اعضای گروه مشارکت کند . هر فراگیر مسوول یادگیری خویش و علاقه مند به افزایش یادگیری سایر اعضای گروه خود می باشد .

دانش آموزان باید مهارت های کارگروهی را یاد گرفته و هدایت کننده یادگیری خویش باشند . به آنها آموخته می شود که یادگیری خود را برنامه ریزی ، کنترل و ارزشیابی کنند . نقش معلم راهنما در این گروه سنجی همانا تسهیل کننده فرآیند یادگیری است . او باید تفکر را تشویق کند ، تضادها و اختلافات رامهار نماید ، دانش آموزان را  با دقت مشاهده کند و منابع لازم را برای یادگیری فراهم نماید و با آنها در تعامل باشد. یادگیری مشارکتی بیشتر براساس تشویق ، همیاری طرح ریزی شده تا رقابت ، گسترش مهارت های فکری ، انتقادی ، گسترش دانش ، برقراری ارتباط از طریق فعالیت های تعاملی و ایجاد انگیزه از هدف های آن است

اهمیت و ضرورت مشاوره و برنامه ریزی:

  • تعامل و مبادله افکار
  • میزان علاقه در برقراری ارتباط با دیگران
  • میزان اعتماد به نفس
  • قدرت رهبری و مسولیت پذیری ، جدی و ساعی بودن در کارها
  • سرعت عمل کافی در کارها – ارزشیابی
  • شناسایی دانش آموزان خلاق مستعد ، متعامل ، اجتماعی و گوشه گیر
  • کشف استعدادو خلاقیتها ، رشد و شکوفایی دانش آموزان
  • تثبیت و تعمیق یادگیری در دانش آموزان
  • تسهیل فرآیند یادگیری