ورزشگاه آستان قدس رضوی

با توجه به اهمیت ورزش و تندرستی و فضای استاندارد آموزش آن مجتمع نور هر سالانه طی قراردادی با ورزشگاه آستان قدس رضوی اقدام به آموزش تخصصی این واحد درسی می نماید.

رشته های ورزشی با انتخاب دانش آموزان در صورت ب به حد نصاب رسیدن با مربی تخصصی رشته در سالن های آستان قدس برگزار می شود وایاب و ذهاب با  اتوبوس های Volvo باهمراهی مربیان مدرسه انجام می شود

رشته های ورزشی

شنا، والیبال، بسکتبال، هندبال، اسکواش، دفاع شخصی، بدمینتون و…