مشاور تربیتی متخصص

هر واحد از مجموعه یک مشاور تربیتی دارد مه علاوه بر اجرای تست های مشاوره و تربیتی با دانش آموزان و اولیا آن ها در ارتباط است و وضعیت خلقی دانش آموزان را بررسی و پیگیری می کند

 

 

 

آموزش خانواده

واحد مشاوره تربیتی هر ساله اقدام به برگزاری سلسله جلسات آموزش خانواده در دوره های فرزند پروری،مهارت های زندگی و …. با ارائه گواهی نامه معتبر زیر نظر اساتید دانشگاهی می نماید