ساناز اکبراف
پشتیبان آموزشی پایه دهم

خانم ظریف
پشتیبان آموزشی پایه یازدهم

فاطمه حکمتی
پشتیبان آموزشی پایه دوازدهم

 

شرح وظایف مدیران پایه:

 

_شناخت و استعداد یابی
_بررسی وضعیت تحصیلی سال قبل
_کنترل نمرات
_مشاوره برنامه ریزی درسی و کنترل ساعت مطالعه

_برگزاری آزمون های تک نفره
_ارتباط با دبیران دروس در رابطه تک تک دانش آموزان
_تحلیل آزمون
_تحلیل روند پیشرفت یا پیشرفت دانش آموز
_شناسایی مشکلات رفتاری و ارجاع به مشاور تربیتی
_شناسایی مشکلات درسی و برنامه ریزی جهت حل مشکل احتمالی

_ارتباط با ولی
_اجرای آزمون های ویژه
_برقراری هماهنگی در مثلث یادگیری
_تسهیل آموزش
_کنترل تدریس
_مدیریت علمی پایه مربوطه