با توجه به اهمیت ارزیابی دانش آموزان، آزمون های متعدد با برنامه ریزی دقیق در موسسه نور برگزار می گردد که نه تنها خسته نشود بلکه یادگیری او معنا دار و تثبیت شود

آزمون های شبه نهایی ویژه ی نور

این آزمون توسط مشاورین و مدیران پایه طراحیو اجرا می شود.

شیوه ی اجرا :

به صورت هماهنگ در تمامی پایه هاو با برنامه ثابت یکساله دو هفته اختصاصی و یک هفته عمومی برگزار می شود.

هدف:

تثبیت یادگیری-آشنایی و تمرین دانش آموز جهت امتحانات نهایی-ارزیابی وضعیت تدریس دبیر

آزمونک

برنامه ای ویژه برای دانش آموزان پایه دوازدهم

شیوه ی اجرا :

: اجرای آزمون روزانه از مباحث روز درسی(پیش خوانی)

هدف:

تسهیل یادگیری- تقویت پیش خوانی